Home ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ Κ.Α.Π 2014-2020

Τελευταία Νέα


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ Κ.Α.Π 2014-2020 PDF Εκτύπωση E-mail
ΑΡΘΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 

Καίρια θέματα που περιλαμβάνονται στο διαπραγματευτικό κουτί (Negotiating box) του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (MFF) 2014-2020 και αφορούν την ΚΑΠ :

•    Διατήρηση του Προϋπολογισμού της ΚΑΠ 2014-2020 τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα.
•    Διατήρηση του ισχύοντος μοντέλου σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των Κρατών-Μελών και κατ’ επέκταση διατήρηση του Εθνικού Δημοσιονομικού Φακέλου στο επίπεδο της παρούσας κατανομής.
•    Νέα κατανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης στη βάση μοντέλου Περιφερειών οι οποίες θα ορισθούν με εθνικά κριτήρια από κάθε Κράτος-Μέλος, ώστε να διαμορφωθεί εθνική στρατηγική αγροτικής πολιτικής σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα και όχι τα ιστορικά χαρακτηριστικά της προηγούμενης δεκαετίας, να αμβλυνθούν οι μεγάλες διαφορές στην αξία των δικαιωμάτων μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών της επικράτειας και να ενισχυθούν, με υψηλότερη αξία δικαιωμάτων, περιοχές που κινδυνεύουν με απερήμωση.

Ειδικότερα θέματα :

•    Άμεσες ενισχύσεις νέων αγροτών, με κριτήρια που θα καθορίζονται σε Εθνικό και όχι Ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Κράτους-Μέλους.
•    Να δοθεί εθνική ευελιξία στον προσδιορισμό του έτους-ών αναφοράς για την κατανομή των  άμεσων ενισχύσεων, ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν οι αλλαγές τίτλων και δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια.
•    Ορισμός του ενεργού αγρότη, με έμφαση στην παραγωγικότητα της γης, οριοθετώντας την ελάχιστη αγροτική δραστηριότητα με κριτήρια που παρέχουν εθνική ευελιξία αλλά παράλληλα διασφαλίζουν την ομοιόμορφη κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών και αποτρέπουν τις στρεβλώσεις.
•    Ως προς την δυνατότητα κατανομής συνδεδεμένων ενισχύσεων, ως ποσοστό του εθνικού φακέλου για την ενίσχυση τομέων ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, είναι απαραίτητη η διεύρυνση του προτεινόμενου καταλόγου ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι τομείς του καπνού και του χοίρειου κρέατος, καθώς με βάση την ισχύουσα πρόταση αποκλείεται η εθνική επιλογή τους. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να προταθεί η απουσία καταλόγου.
•    Μείωση του ποσοστού των οικολογικών μέτρων (πρασίνισμα) από το 30% που έχει προταθεί στο 20-25% και  αύξηση του  κατωφλίου εξαίρεσης από τα παραπάνω μέτρα των μικρών εκμεταλλεύσεων από 3 εκτάρια που προτείνεται σε 5 και άνω.
•    Εξαίρεση των εκτατικών δενδρώνων και του ρυζιού από τα μέτρα πρασινίσματος, ως καλλιέργειες που πληρούν ipso facto τις απαιτήσεις πρασινίσματος. Αυτό το μέτρο σε συνδυασμό με το προηγούμενο θα εξαιρέσει άνω του 95% των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τα μέτρα του πρασινίσματος και τις οικονομικές επιβαρύνσεις που αυτά επιφέρουν στους παραγωγούς κατά την εφαρμογή τους.
•    Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταστεί σαφές πως οι κυρώσεις για την μη πλήρη εφαρμογή των πράσινων μέτρων, δεν θα πρέπει υπερβαίνουν το ποσό της πράσινης ενίσχυσης (30%). (με την υπάρχουσα πρόταση θίγεται το σύνολο της ενίσχυσης του δικαιούχου, δηλ. το 100%)
•    Καθώς με τη νέα ΚΑΠ παύει το καθεστώς των ειδικών δικαιωμάτων για τους κτηνοτρόφους, αποτελεί ύψιστη αναγκαιότητα, σε στενή συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ (για τα θέματα των δασικών επικαλύψεων), να μεγιστοποιηθεί το ποσοστό των επιλέξιμων βοσκοτόπων για να εξασφαλισθούν τα αντίστοιχα δικαιώματα των δικαιούχων κτηνοτρόφων. Ιδιαίτερη δε σημασία πρέπει να αποδοθεί στην διαπραγμάτευση του ορισμού των βοσκοτόπων στα κείμενα της Επιτροπής, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος να εξαιρεθούν τα μεσογειακά χαρακτηριστικά των ελληνικών βοσκοτόπων που δεν αναγνωρίζονται στις περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

 
December 2019
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5